______________________________________________

         

1925 -2018

 

FÖRENINGEN RAMLÖSABOR LEVER VIDARE!

 

Föreningen Ramlösabor har glädjen att meddela att Valberedningen under den senaste veckan blivit kontaktad av medlemmar som är beredda att ta på sig styrelseuppdrag.

 

Valberedningen kommer således att kunna lägga förslag på en komplett styrelse på Årsstämman på tisdag 13 mars 2018.

 

Kom ihåg att betala medlemsavgiften i förväg för att vara röstberättigad på stämman.

Sätt in 100 kr på bankgiro 458-3506

_____________________________________________________

 

  Kallelse och dagordning för utskrift klicka här

    

Årsstämma 2018

 

Datum: 2018-03-13 kl 19.00

Plats: HSB Brunnsparkens Kvartersgård, von Platens allé 77

 

       Dagordning                                           

 

 • 1. Mötets öppnande

 

 • 2. Val av stämmoordförande

 

 • 3. Val av sekreterare

 

 • 4. Förteckning över närvarande medlemmar

 

 • 5. Fastställande av dagordning

 

 • 6. Justerare tillika rösträknare

 

 • 7. Stadgeenlig kallelse

 

 • 8. Verksamhetsberättelse för 2017

 

 • 9. Revisorernas berättelse

 

 • 10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

 

 • 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den beslutade balansräkningen

 

 • 12. Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 

 • 13. Fråga om arvoden

 

 • 14. Val av ordförande

 

 • 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 

 • 16. Val av revisor och revisorssuppleanter

 

 • 17. Val av valberedning

 

 • 18. Nedläggning av Föreningen Ramlösabor

 

 • 19. Beslut om återbetalning av medlemsavgifter

 

 • 20. Övriga frågor

________________________________________________________________________________

Kallelse och dagordning för utskrift klicka här

 

 

_______________________________________________________________