Föreningen Ramlösabor

Thord Persson

Surbrunnsgatan 42

253 60 Ramlösa

T:0727-498845                                                                                                                                                        

2016-09-13

                                                                                                                          

Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg

Synpunkter på Stadsplan 2017

 

Grönområdet Ramlösa 2:14 ligger strax söder om järnvägen genom Ramlösa och är granne med Ramlösa Brunnspark.

I Stadsplan 2017 föreslås ändamålet ändras från grönområde till bostadsområde, vilket vi kraftigt vill protestera mot.

Idag är detta område det enda som återstår av de ursprungliga fälten runt Brunnsparken. Förr kunde man sitta på Brunnshotellets terrass och se ut mot Öresund och Danmark. Idag återstår endast en fri öppning ut från Ramlösa Brunnspark och den går söderut mot Ramlösa 2:14.

Vyn ut från Brunnsparken omfattar fältet 2:14 samt den gamla bebyggelsen utefter Surbrunnsgatan. Längs Surbrunnsgatan byggdes från slutet av 1800 talet bostäder och verksamheter som tjänade brunnsverksamheten, typ uthyrningsrum, affärer, servering, hantverk, boende till anställda, mm.

Grönområdet var också länge Brunnsträdgårdsmästarens bas för uppdrivning av Brunnsparkens blomsterprakt.

I Helsingborgs Bevarandeprogram för Ramlösa från år 2001 beskrivs grönytan Ramlösa 2:14 så här:

”Marken är idag en av få öppna platser i Ramlösa och är i sig själv en rest av det agrara Ramlösa, som under huvuddelen av sin historia varit omgivet av öppen jordbruksmark…   …Idag består markens främsta kulturhistoriska värde av dess agrara påminnelse om det forna landskapet, samtidigt som den är viktig i och med att den lyfter fram Surbrunnsgatans karaktäristiska siluett. I takt med att Ramlösa förtätas med bebyggelse ökar betydelsen av att vårda de öppna och jordbruksrelaterade markerna i området. I detaljplanen är marken skyddad som parkmark sedan 1977 och får ej bebyggas.”

Vill man se en annan användning av grönområdet, skulle man kunna återgå till någon form av plantskoleverksamhet utan att förstöra utsikten från Brunnsanläggningen huvudentré.

En bebyggelse - sannolikt bestående av bullervall och garagelängor som skydd mot järnvägen - av grönområdet 2:14 skulle reducera upplevelsen av riksangelägenheten Ramlösa Brunnspark, eftersom den nuvarande huvudentrén till parken vetter mot detta grönområde.

Vi bifogar ett fotomontage över vad som kan hända om grönområdet bebyggs samt om bullerskydd byggs upp utefter järnvägen till skydd för den nya bebyggelsen.

 

Föreningen Ramlösabor

genom styrelsen

 

Thord Persson

Ordförande